Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zadania:

poradnictwo i wsparcie dla osób dotkniętych/zagrożonych przemocą z terenu Gminy Tuplice

prowadzenie porad prawnych dla klientów Ośrodka i mieszkańców Gminy Tuplice

Oferty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice, osobiście, pocztą, drogą e-mail ops@tuplice.pl w terminie do 19.12.2014 r. do godz. 15:00.