Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Tuplice będzie zajmować się firma TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o. wybrana w drodze przetargu (art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 dostarczy powyższa firma, dostępny również będzie na stronie   www.tuplice.pl w zakładce „ustawa śmieciowa”.
Informacje o terminach odbioru odpadów można uzyskać także w siedzibie Urzędu Gminy Tuplice, pokój nr 11 oraz pod nr tel. 68 362-57-26.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice” (uchwała Rady Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2013 r. nr XX/130/2013) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne.
Operator (TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o) w ramach podpisanej umowy zobowiązany jest na wniosek zainteresowanego do dostarczenia za dodatkową opłatą pojemników na odpady komunalne na czas wykonywanej usługi, kontakt telefoniczny: 68 456-30-00 w sprawie dzierżawy lub kupna pojemnika.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2015 r. odbędzie się w terminach:
– 23 maja
– 12 września
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach  na odpady np. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Informujemy, iż w roku 2015 przewidziana jest dwukrotna dezynfekcja pojemników na odpady.

Terminy oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.