O G Ł O S Z E N I E

Uwaga! Zmiana terminu zebrań wiejskich!
Z powodów niezależnych  od Wójta Gminy Tuplice nastąpiła korekta niektórych terminów Zebrań wiejskich, w związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z terminami Zebrań w Państwa sołectwach. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do udziału w wyborach nowych sołtysów i rad sołeckich.

Na podstawie § 19  Statutów Sołectw Gminy Tuplice, w związku z upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt Gminy Tuplice zawiadamia mieszkańców o zwołaniu Zebrań sołeckich:

1. Sołectwo  Łazy – świetlica wiejska – 5.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 30
II Zebranie wiejskie godz. 17 00
2. Sołectwo Gręzawa – świetlica wiejska – 9.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 30
II Zebranie wiejskie godz. 17 00
3. Sołectwo Czerna – świetlica wiejska – 10.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 30
II Zebranie wiejskie godz. 17 00
4. Sołectwo Świbinki – świetlica wiejska – 11.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 00
II Zebranie wiejskie godz. 16 30
5. Sołectwo Nowa Rola – Gimbus – plac przed kościołem  11.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 17 30
II Zebranie wiejskie godz. 18 00
6. Sołectwo Chełmica – świetlica wiejska – 16.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 30
II Zebranie wiejskie godz. 17 00
7. Sołectwo Jagłowice – świetlica wiejska – 16.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 18 00
II Zebranie wiejskie godz. 18 30
8. Sołectwo Tuplice – Duża Sala GOK – 17.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 00
II Zebranie wiejskie godz. 16 30
9. Sołectwo Grabów (wraz z Grabówkiem) – 19.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 30
II Zebranie wiejskie godz. 17 00
10. Sołectwo Drzeniów – świetlica wiejska – 20.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 30
II Zebranie wiejskie godz. 17 00
11. Sołectwo Chlebice – świetlica wiejska – 23.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 16 00
II Zebranie wiejskie godz. 16 30
12. Sołectwo Cielmów – świetlica wiejska – 23.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 18 00
II Zebranie wiejskie godz. 18 30
13. Sołectwo Matuszowice – świetlica wiejska – 25.02.2015 r.
I Zebranie Wiejskie  godz. 17 00
II Zebranie wiejskie godz. 17 30

Program Zebrania:
1.    Otwarcie Zebrania Wiejskiego
2.    Podsumowanie kadencji 2010 – 2014
3.    Wybór Sołtysa
4.    Wybór Rady Sołeckiej na kadencję 2014 – 2018
5.    Sprawy różne
6.    Zamknięcie Zebrania

    Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectw posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy (wpis do rejestru wyborców). Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego – w tym powołania nowej Rady i Sołtysa – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum II Zebranie wiejskie odbędzie się po upływie 30 min od I terminu. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych  uprawnionych mieszkańców sołectwa.
Zebranie Wiejskie jest bardzo istotne dla funkcjonowania Sołectwa, m.in. decyduje o podejmowaniu uchwał, ma prawo składania wniosków, wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach, w tym o podejmowaniu działań na rzecz ntegracji społeczności (imprezy lokalne, festyny, organizacja, udział, reprezentowanie wizerunku wsi itp.), zarządzaniu mieniem gminnym, czy też o powołaniu funduszu sołeckiego na rok 2016.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach sołectw. Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać u Sekretarz Gminy Tuplice Iwony Prokop pod nr telefonu: 68 362 57 23, w godzinach pracy urzędu.