W LASACH NAD NYSĄ ŁUŻYCKĄ – GMINA TUPLICE MOJA JEST
(Regulamin konkursu fotograficznego)

I.ORGANIZATOR

1.Organizatorem konkursu fotograficznego „W lasach nad Nysą Łużycką – Gmina Tuplice moja jest” jest Wójt i Rada Gminy Tuplice.

2.Konkurs przeprowadza się na zasadach niniejszego regulaminu oraz zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

3.Regulamin jest dostępny w urzędzie Gminy Tuplice i na stronie internetowej www.tuplice.pl (zakładka „Konkurs fotograficzny”).

II.CEL KONKURSU

1.Ukazywanie piękna fotografowanych miejsc, pejzażu, architektury, fauny i flory Gminy Tuplice.

2.Promocja Gminy Tuplice.

3.Rozbudzanie pasji fotograficznej.

III. UCZESTNICY

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Uczestnikiem może być każdy, kto osobiście wykonał zdjęcie na terenie Gminy Tuplice.

3.Uczestnikami nie mogą być jurorzy, pracownicy urzędu oraz radni Gminy Tuplice.

IV.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.tuplice.pl (zakładka „Konkurs fotograficzny”), wydrukowanie oraz dostarczenie do Urzędu Gminy Tuplice:

a) koperta zaklejona opatrzona tylko pseudonimem – zawartość: formularz zgłoszeniowy,
b) koperta zaklejona opatrzona tylko pseudonimem – zawartość: płyta CD-R lub CD-RW ze zdjęciem (zdjęciami – maksymalnie 3 zdjęcia).
Koperty mogą być dostarczone osobiście do Sekretariatu pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Tuplice lub łącznie przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68 – 219 Tuplice (bez wskazywania nadawcy).

2.W formularzu zgłoszeniowym należy podać:
– pseudonim (oznaczenie identyfikujące autora);
– tytuł zdjęcia (zdjęć);
– w miarę dokładne miejsce wykonania fotografii;
– dane kontaktowe (nr telefonu), imię, nazwisko, adres.

3.Formularz należy wypełnić kompletnie. Brak choćby jednego elementu oznacza niedopuszczenie zgłoszenia ze względów formalnych.

4.Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 zdjęć.

5.Nie należy przesyłać zdjęć publikowanych w mediach, a także nagradzanych w innych konkursach.

6.Zgłoszenie i nadesłanie zdjęć na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) i przeniesienie praw autorskich w całości na organizatora konkursu.

7.Zgłoszenie zdjęć na konkurs oznacza, że ich autor oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

8.Nadesłanie zdjęć i formularza zgłoszeniowego na niniejszy konkurs jest wyrażeniem zgody autora (lub jego przedstawiciela ustawowego) na przeniesienie praw autorskich na Organizatora, a tym samym na korzystanie z możliwości publikowania, wystawiania, używania w materiałach promocyjnych gminy bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody autora lub zapłaty wynagrodzenia.

9.W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do jurorów.

V.WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZDJĘĆ

1.Zdjęcia wykonane muszą być w technologii cyfrowej. Format zdjęcia: jpg.

2.Minimalna rozdzielczość dłuższego boku 2832 pikseli (dopuszcza się zdjęcia o innej rozdzielczości, jednak mogą one nie być eksponowane na wystawie pokonkursowej).

3.Nie dopuszcza się zdjęć realizowanych w technice fotomontażu.

4.Zdjęcie/zdjęcia niespełniające warunków technicznych, nieprzedstawiające pejzażu, architektury, fauny i flory Gminy Tuplice lub zawierające wizerunki osób nie będą dopuszczone do konkursu.

VI. TERMINARZ

1.Termin nadsyłania zdjęć i formularzy zgłoszeniowych: 1 marca 2015 do 31 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2.Fotografie przysłanie po tej dacie nie biorą udziału w konkursie.

3.Ocena zdjęć przez jury wyłonione przez Organizatora odbędzie się w listopadzie 2015.

4.Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

5.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zorganizowanie wystawy pokonkursowej nastąpi w grudniu 2015.

6.Przegląd pokonkursowy prac zostanie udostępniony w styczniu 2016 r. na stronie www.tuplice.pl

Opracował R.J.