Tuplice, dnia 21 maja 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

                  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu  29 maja 2015 roku (piątek) o godz. 830 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad VI sesji rady gminy.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z V sesji rady gminy.
4.    Informacja nt. bieżącej pracy wójta.
5.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
    7.1.     w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2015 rok;
    7.2.         w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Tuplice w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania 2014-2020;
    7.3.        w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice Nr XVI/82/2012 z dnia
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy;
    7.4.     w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuplice na 2015-2019;
    7.5.     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuplice.
8.    Sprawozdanie finansowe Gminy Tuplice za 2014 rok – sprawozdanie Wójta.
9.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014:
1/ sprawozdanie Wójta;
          2/ opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu wójta;
3/ opinie komisji stałych, w tym rewizyjnej – jako organu kontrolnego rady gminy o wykonaniu budżetu gminy;
      4/ wniosek komisji rewizyjnej rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi w kontekście jej opinii o wykonaniu budżetu gminy;
5/ opinia składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej do wniosku komisji rewizyjnej rady  gminy w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2014 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 r. dla Wójta Gminy Tuplice.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad VI sesji rady gminy.

                                                   
  Przewodniczący rady
/-/Sylwester Mazurkiewicz