O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 23  Statutu Sołectwa Tuplice, w związku z powstaniem wakatu na stanowiski Sołtysa i koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających, Wójt Gminy  zawiadamia mieszkańców wsi i sołectwa Tuplice położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:

w dniu 8 lipca 2015 r. o godzinie 17 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury

III Zebrania Wiejskiego

Proponowany Program Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego
2. Wybór Sołtysa
3. Sprawy różne
4. Zamknięcie Zebrania

    Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego – w tym powołania nowej Rady i Sołtysa – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Tuplice uprawnionych mieszkańców jest 1147 a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej 229 osób. W przypadku braku quorum IV Zebranie wiejskie odbędzie się 8 lipca 2015 o godzinie 17 30. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych  uprawnionych mieszkańców Sołectwa Tuplice.
     Zebranie Wiejskie jest zwoływane z powodu konieczności niezwłocznego wyboru sołtysa, który reprezentuje sołectwo, m.in. przygotowuje uchwały, ma prawo składania wniosków, wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach, w tym o przygotowaniu i przedstawieniu wójtowi projektu wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2016.