O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 14 ust. 2  Statutu Sołectwa Grabów, na wniosek Rady Sołeckiej, Wójt Gminy Tuplice zawiadamia mieszkańców wsi i sołectwa Grabów położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:

w dniu 31 lipca 2015 r.
o godzinie 16 00
w sali świetlicy wiejskiej

V Zebrania Wiejskiego

Proponowany Program Zebrania:
1.    Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przywitanie zebranych
2.    Formalności protokolarne
3.    Przywitanie i krótka relacja z działalności Radnego – Jana Borowskiego
4.    Zasady działania funduszu sołeckiego
5.    Projekt realizacji funduszu sołeckiego na 2016 r.
6.    Podjęcie uchwały o funduszu sołeckim
7.    Sprawy różne
8.    Zamknięcie zebrania

    Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego –w tym uchwalenia wykorzystania funduszu sołeckiego – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Grabów zameldowanych jest 147 osób,  uprawnionych mieszkańców jest 127 a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej 25 osób. W przypadku braku quorum VI Zebranie wiejskie odbędzie się 31 lipca 2015 o godzinie 16 30. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych  uprawnionych mieszkańców Sołectwa Grabów.
Zebranie Wiejskie jest bardzo istotne dla funkcjonowania Sołectwa, m.in. decyduje o podejmowaniu uchwał, ma prawo składania wniosków, wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach, w tym o wykorzystaniu funduszu sołeckiego na rok 2016.

Wójt Gminy Tuplice
Katarzyna Kromp /-/