W sekretariacie Urzędu Gminy w Tuplicach przyjmowane będą wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.
Wnioski przyjmowane będą od 1 do 15 września 2015 r.
Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Tuplice oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej.

1. Pomoc materialna przysługuje:
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Tuplice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy      w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
2. Podstawą otrzymania stypendium jest:
miesięczny dochód nie przekraczający 456 zł netto (za miesiąc sierpień 2015 r.) na jedną osobę w rodzinie;
dla osoby samotnie gospodarującej  542 zł netto (za miesiąc sierpień 2015 r.).
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia bądź oświadczenia o dochodach w szczególności:
zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskanych z tytułu pracy   w miesiącu sierpniu 2015 r., zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieranych świadczeniach za miesiąc sierpień 2015 r., odcinek o wysokości pobranej emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2015 r., zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub innych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej za miesiąc sierpień 2015 r. dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający wysokość kwoty otrzymywanych alimentów; zaświadczenie o wielkości gospodarstwa  w ha przeliczeniowych (Urząd Gminy – pokój nr 11); orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych dochodach za 2014r.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.