O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 14 ust. 1  Statutu Sołectwa Tuplice Sołtys Sołectwa zawiadamia mieszkańców wsi  i sołectwa Tuplice położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:

w dniu 27 sierpnia 2015 r.
o godzinie 18:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach

VII Zebrania Wiejskiego
Harmonogram Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego
2. Przedstawienie projektów dot. realizacji funduszu sołeckiego na 2016 r.
3. Podjęcie uchwały o funduszu sołeckim
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie zebrania
   
Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego – w tym uchwalenia wykorzystania funduszu sołeckiego – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Tuplice uprawnionych mieszkańców jest 1147 a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej 229 osób. W przypadku braku quorum VIII Zebranie wiejskie odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godzinie 1815. Podejmowane uchwały są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych  uprawnionych mieszkańców Sołectwa Tuplice.
Zebranie Wiejskie jest bardzo istotne dla funkcjonowania Sołectwa, m.in. decyduje o podejmowaniu uchwał, ma prawo składania wniosków, wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach, w tym                  o wykorzystaniu funduszu sołeckiego na rok 2016.

Sołtys Tuplic
/-/ Ilona Maj