O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 14 ust. 1  pkt 1 Statutu Sołectwa Tuplice Sołtys Sołectwa zawiadamia mieszkańców wsi  i sołectwa Tuplice położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:
IX Zebrania Wiejskiego  w dniu 1 października 2015 r. o godzinie 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach

Harmonogram Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego,
2. Dyskusja nt. firmy EURO-TOR  RECYKLING w Tuplicach,
3. Dyskusja w sprawie oczyszczalni ścieków w Tuplicach,
4. Sprawy różne,
5. Zamknięcie zebrania.

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Zebranie Wiejskie jest bardzo istotne dla funkcjonowania Sołectwa, m.in. decyduje o podejmowaniu uchwał, ma prawo składania wniosków, wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach.

Sołtys Tuplic
/-/ Ilona Maj