W ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Tuplice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu na terenu Gminy Tuplice”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 13 948,22 złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 22/100).

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW na realizację wyżej wymienionego zadania wyniosła 100% wnioskowanej kwoty

    6 974,11 zł – 50 % pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie,
    6 974,11 zł – 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W trakcie realizacji zadania usunięto na terenu gminy Tuplice wyroby zawierające azbest o powierzchni 2 182,52 m2 o łącznej masie 25,02 Mg.

Zadanie to realizowane było przez firmę: EXITO Grzegorz Marek z Gorzowa Wlkp.