Tuplice, dnia 20 listopada 2015 r.

                                   
BR. 0002.11.2015.KZ

ZAWIADOMIENIE

        Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 900 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta.
5. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
8.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na 2015 rok;
8.2 w sprawie: opłaty targowej;
8.3 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr X/49/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia
30 października 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice;
8.4 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016;
8.5 w sprawie: utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz