Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana Przedsiębiorcy świadczącego usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuplice. Umowa z obecnym Wykonawcą usługi zawarta na czas określony zakończy się  31 grudnia 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. usługę w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie świadczył nowy Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

W związku ze zmianą Przedsiębiorcy działającego w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, Wójt Gminy Tuplice przypomina, iż w przypadku użyczania bądź dzierżawienia pojemników lub kontenerów na czas wykonywania usługi od dotychczasowego przedsiębiorcy konieczna będzie wymiana pojemników na odpady zmieszane, które udostępniać będzie mieszkańcom aktualny Wykonawca usługi.

Nowy Przedsiębiorca również będzie dostarczać harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Informacje o nowym dostawcy usługi zostaną podane do publicznej wiadomości po podpisaniu umowy.