Tuplice, dnia 21 grudnia 2015 r.

                  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu 29 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 1100 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XII  sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji rady gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w okresie międzysesyjnym:
7.1 podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli              w zakresie rozliczenia inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rytwinach”;
7.2 podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Informacja na temat planów pracy komisji stałych na 2016 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Tuplice na 2016 rok.
    9.1 podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Tuplice na 2016 rok.
10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok:
     10.1 podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016;
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
13.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na 2015 rok;
13.2 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata
2015-2020;
13.3  w sprawie:  określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych;
13.4 w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice;
13.5 w sprawie: uchwała budżetowa na rok 2016;
13.6 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata
2016-2020.
14. Sprawy różne.
15. Uroczyste nadanie odznaczeń dla funkcjonariuszy Policji i SG.
16. Zamknięcie obrad XII sesji rady gminy.

                                                     Przewodniczący Rady
                                                      /-/ Sylwester Mazurkiewicz