Na podstawie § 23 Statutu Sołectwa Tuplice w związku z powstaniem wakatu na stanowisku Sołtysa i koniecznością przeprowadzenia nowego wyboru sołtysa Wójt Gminy Tuplice zawiadamia mieszkańców wsi  i sołectwa Tuplice położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:

X Zebrania Wiejskiego
 w dniu 8 lutego 2016 r.
o godzinie 18:00
w Dużej Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach

Harmonogram Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego,
2. Wybór sołtysa
4. Sprawy różne,
5. Zamknięcie zebrania.

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego – w tym uchwalenia wykorzystania funduszu sołeckiego – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Tuplice uprawnionych mieszkańców jest 1150 a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej 230 osób. W przypadku braku quorum XI Zebranie wiejskie odbędzie się 8 lutego 2016 r. o godzinie 1830. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych  uprawnionych mieszkańców Sołectwa Tuplice.
   Zebranie Wiejskie jest zwoływane z powodu konieczności niezwłocznego wyboru sołtysa, który reprezentuje sołectwo, m.in. przygotowuje uchwały, ma prawo składania wniosków oraz wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach.

Wójt Gminy Tuplice
/-/ Katarzyna Kromp