ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 16 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza sprawozdania wykonania budżetu gminy Tuplice za 2015 r.
4. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy Tuplice za 2015 r.
5. Gospodarka nieruchomościami – wykonanie zadań w 2015 r. i realizacja zadań w 2016 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

                    Przewodnicząca komisji

                                                       /-/Daniela Rudak