ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 16 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 11:00 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Wypracowanie opinii Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuplice za 2015 r.
4. Gospodarka odpadami komunalnymi.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

                                                     Przewodnicząca komisji

                                                    /-/   Jolanta Mazurek