Tuplice, dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 18 ust. 2 i § 19 ust. 5 Statutu Gminy Tuplice – zwołuję XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Tuplice w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 1430 w Dużej Sali GOK w Tuplicach przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały:

– w sprawie: akceptacji/odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”.

4. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały przekazuję w załączeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz

Szanowni Państwo.

Po zamknięciu obrad sesji odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Zero Emission Sp. z o.o. oraz prezentacja multimedialna nt. Wykorzystanie energii wiatru
w Gminie Tuplice.