Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 17 posiedzenie Komisji Finansów w dniu              24 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Audyt wewnętrzny w placówkach oświatowych.
4. Stan realizacji inwestycji.
5. Omówienie sprawozdań finansowych.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak