Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 17 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 18 maja 2016 roku (środa) o godz. 1200 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. działalności Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu”.
4. Działalność instytucji kultury i biblioteki publicznej.
5. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.  

Przewodnicząca komisji
/-/   Jolanta Mazurek