Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 18 ust. 2 i § 19 ust. 5 Statutu Gminy Tuplice – zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Tuplice w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godzinie 1130  w Dużej Sali GOK w Tuplicach przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
3.1 w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
3.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2016-2023.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
                                     
Sylwester Mazurkiewicz