Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu  30 maja 2016 roku (poniedziałek)  o godz. 900  w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji rady gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XV nadzwyczajnej sesji rady gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej sesji rady gminy.
6. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w okresie międzysesyjnym.
9.1 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice
z „Oceny realizacji uwag i wniosków zawartych w protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz uchwał Rady Gminy Tuplice podjętych w 2015 r.”.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        12.1. w sprawie: nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Tuplicach.
        12.2. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
12.3. w sprawie: wyposażenia w majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
13. Sprawozdanie finansowe Gminy Tuplice za 2015 rok – sprawozdanie Wójta.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015:
1/ sprawozdanie Wójta;
     2/ opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu wójta;
3/ opinie komisji stałych, w tym rewizyjnej – jako organu kontrolnego rady gminy o wykonaniu budżetu gminy;
      4/ wniosek komisji rewizyjnej rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi w kontekście jej opinii o wykonaniu budżetu gminy;
5/ opinia składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej do wniosku komisji rewizyjnej rady  gminy
 w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. dla Wójta Gminy Tuplice.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XVII sesji rady gminy.

Przewodniczący rady gminy

Sylwester Mazurkiewicz