Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 18 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Sport na terenie gminy.
4. Projekty organizacyjne placówek oświatowych na rok 2016/2017.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/   Jolanta Mazurek