Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu  28 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 9:00 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji rady gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Tuplice.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        10.1. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2016;
    10.2. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2016-2023;
       10.3. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tuplice;
        10.4. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”;
        10.5. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
       10.6. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
        10.7. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
        10.8. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
10.9. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2016 roku;
10.10. w sprawie: połączenia placówki wsparcia dziennego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuplicach.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XVIII sesji rady gminy.

Przewodniczący rady

Sylwester Mazurkiewicz