Na podstawie § 19 Statutu Sołectwa Czerna w związku z powstaniem wakatu na stanowisku Sołtysa i koniecznością przeprowadzenia nowego wyboru sołtysa Wójt Gminy Tuplice zawiadamia mieszkańców wsi i sołectwa Czerna położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:

II Zebrania Wiejskiego w dniu 07 lipca 2016 r.o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Czernej

Harmonogram Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego
2. Wybór sołtysa
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie zebrania

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego – w tym powołania nowego sołtysa – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Czerna uprawnionych mieszkańców jest 85, a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej  17 osób. W przypadku braku quorum, II Zebranie wiejskie odbędzie się            07  lipca 2016 r. o godzinie 1830. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych  uprawnionych mieszkańców Sołectwa Czerna.
       Zebranie Wiejskie jest zwoływane z powodu konieczności niezwłocznego wyboru sołtysa, który reprezentuje sołectwo, m.in. przygotowuje uchwały, ma prawo składania wniosków oraz wydaje opinie we wszystkich istotnych dla mieszkańców kwestiach.

Wójt Gminy Tuplice
/-/ Katarzyna Kromp