Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016 r. nr XVIII/101/16 od 27 lipca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z delegacji zawartej w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.
Od 27 lipca 2016 r. w przypadku zmiany danych będących podstawą określenia innej niż w poprzednio złożonej deklaracji wysokości opłaty bądź w przypadku składania pierwszej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub deklaracji wypełnianej z powodu zmiany danych identyfikacyjnych należy skorzystać z nowego wzoru deklaracji.
Właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej złożyli deklarację i do 27 lipca 2016 r. nie zaszły zmiany w stanie faktycznym, które wymagałyby zgłoszenia w formie nowego formularza (zmiany wpływającej na powstanie lub ustanie obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianę danych wskazanych w deklaracji) nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

-wzór deklaracji – doc

-wzór deklaracji – pdf