Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 19 posiedzenie Komisji Finansów w dniu  22 września 2016 roku (czwartek) o godz. 9:00 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Realizacja inwestycji drogowych.
4. Informacja skarbnika z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
5. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w OPS za I półrocze 2016 r.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne – Statut Gminy.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji

/-/Daniela Rudak