Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 19 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu  26 września 2016 roku (poniedziałek) o godz. 900 w Samorządowym Przedszkolu w Tuplicach, przy ul. Kopernika.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Wybory przewodniczącego komisji.
4. Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.
5. Analiza działalności szkół i przedszkoli.
6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
7. Informacja skarbnika z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
8. Statut Gminy – propozycje zmian.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Wiceprzewodniczący komisji

/-/   Robert Schmidt