Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu 27 września 2016 roku (wtorek) o godz. 900 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Tuplice przyjętych w I półroczu 2016 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2016 r.
9. Sprawozdanie z wykorzystania środków w OPS za I półrocze 2016 r.
10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników podległych wójtowi.
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Tuplice za I półrocze 2016 r. informacja skarbnika gminy; opinie komisji Rady Gminy Tuplice.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
14.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na rok 2016;
14.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2016-2023;
14.3 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”.
14.4 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.5 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14.6 w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach.
14.7 w sprawie: przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Tuplice na lata 2017-2020.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XIX sesji rady Gminy. 

Przewodniczący Rady

Sylwester Mazurkiewicz