Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 20 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu               24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Małej Sali GOK
w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
4. Wypracowanie opinii Komisji do proponowanych wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2017.
5. Statut Gminy Tuplice – omówienie zmian.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący komisji
/-/   Robert Schmidt