Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu
27 października 2016 roku (czwartek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
9.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na rok 2016;
9.2  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
9.3  w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice;
9.4  w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień
z tego podatku na terenie Gminy Tuplice;
9.5 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Tuplice”;
9.6  w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9.7 w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Tuplicach;
9.8  w sprawie: uchwalenia Statutu Centrum Usług Wspólnych w Tuplicach;
9.9 w sprawie: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice;
9.10 w sprawie: rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XX sesji rady Gminy. 

 Przewodniczący Rady
 Sylwester Mazurkiewicz