W ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Tuplice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Tuplice w 2016”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 379,32 złotych brutto (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 32/100).

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW na realizację wyżej wymienionego zadania wyniosła 100% wnioskowanej kwoty

   1 689,66 zł – 50 % pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie,
   1 689,66 zł – 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W trakcie realizacji zadania usunięto na terenu gminy Tuplice wyroby zawierające azbest o łącznej masie 4,8 Mg.

Zadanie to realizowane było przez firmę: EXITO Grzegorz Marek z Gorzowa Wlkp.