Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 21 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 24 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Projekt budżetu gminy na 2017 r. – plan zadań i Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Propozycje do planu pracy Komisji Finansów na 2017 r.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.  

Przewodnicząca komisji

 /-/Daniela Rudak