Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 21 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu  25 listopada 2016 roku (piątek) o godz. 900 w Świetlicy Wiejskiej w Cielmowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg gminnych.
4. Propozycje do planu pracy Komisji Społecznej na 2017 r.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący komisji

/-/   Robert Schmidt