Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu
29 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI sesji rady gminy.
2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.

3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji rady gminy.
5. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w okresie międzysesyjnym:
8.1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice
z „Rozliczenia modernizacji budynku po byłym „SEZAMIE” w Tuplicach”.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
11.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na rok 2016;
11.2  w sprawie: Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXI sesji rady gminy. 

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz