Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1629)

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów i mapy ewidencyjnej dla obrębów wiejskich gminy TUPLICE

Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej.
Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach roboczych od 2 do 23 stycznia  2017  r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach – Wydział Geodezji i Katastru – Al. Jana Pawła II 6

Projekt będzie wyłożony w godzinach: 900 do 1400 wszystkim  zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym swoje nieruchomości lokalowe i budynkowe.

Osoby te, po zapoznaniu się z danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie, mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w protokole ogłoszenia stanu władania. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali, zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (Nr PESEL, NIP) oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.

STAROSTA
Janusz Dudojć