Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 22 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 27 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 13:00 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Opinia komisji w sprawie projektu Budżetu Gminy na 2017 r., Uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansów na 2017 r.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak