Informujemy, iż w wyniku zakończonej procedury przetargowej na podstawie art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczącej świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz rozstrzygnięcia przedmiotowego w dniu  15.12.2016 r. podmiotem świadczącym powyższą usługę w 2017 roku będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku przy ul. XX-lecia 3.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dostarczy powyższa firma do dnia 02.01.2017 r..

Dostępny on będzie również na stronie www.tuplice.pl w zakładce „ustawa śmieciowa”.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 362-57-27 lub w Urzędzie Gminy Tuplice, pokój nr 12.
Terminy oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.