Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 9:30 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXII sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji rady gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w okresie międzysesyjnym:
7.1  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice
z kontroli środków finansowych wydatkowanych z budżetu Gminy w 2015 r. przez OSP Tuplice, wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy oraz celowości i ekonomiki wykorzystania pojazdów będących w posiadaniu Urzędu;
7.2  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice
z rozliczenia modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Daszyńskiego w Tuplicach.
8. Informacja na temat planów pracy komisji stałych na 2017 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Tuplice na 2017 rok.
    9.1 Podjęcie uchwały w sprawie: Planu Pracy Rady Gminy Tuplice na 2017 rok.
10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
     10.1 Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
13.1  w sprawie:  zmian uchwały budżetowej na rok 2016;
13.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2016-2023;
    13.3  w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
    organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice;
    13.4  w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach;
    13.5  w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Społecznej;
    13.6  w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Finansów;
    13.7  w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
13.8  w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2017;
13.9  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2017-2027;
13.10 w sprawie: wysokości diet dla Radnych Gminy Tuplice;
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XXII sesji rady gminy.

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz