Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 23 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia Komisji.
3. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci.
4. Bezpieczeństwo podczas dowożenia uczniów do placówek.
5. Spotkanie z Przedstawicielem Koła Łowieckiego „Szarak”.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący komisji

                                                    /-/   Robert Schmidt