Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 23 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 26 stycznia 2017 roku (czwartek) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach, rzy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat: Utrzymanie cmentarzy komunalnych – wpływy z opłat za usługi i wydatki poniesione w 2016 roku na utrzymanie cmentarzy.
4. Umorzenia i ulgi podatkowe w 2016 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak