W dniu 06 lutego 2017 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 18 stycznia 2017r. do 06 lutego 2017r. Wnioski można było składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 06.02.2017r. od 8.00 do 13.00 (zgodnie z ogłoszeniami o
naborach).
W ramach naboru 1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia:
1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną
kwotę 1 055 059,96 zł, przy limicie dostępnym w ramach naboru 1 150 000,00 zł.

W ramach naboru nr 2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowana kwotę 480 000,00 zł, przy limicie dostępnym w ramach naboru 960 000,00 zł.

W ramach naboru nr 3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęły 3 wnioski na łączną wnioskowana kwotę 566 000,00 zł przy limicie
dostępnym w ramach naboru 810 000,00 zł.
W ramach naboru nr 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia
2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy nie wpłynął żaden wniosek, przy limicie dostępnym w ramach naboru 75 000,00 zł.
W ramach naboru nr 5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia
3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej wpłynął 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 99 857,45 zł przy
limicie dostępnym w ramach naboru 100 000,00 zł.

Co dalej…
W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:
I etap: ocena wstępna, w tym zgodność z ogłoszeniem, zgodność z LSR oraz zgodność z PROW 2014-2020.
II etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Powstaje lista projektów wybranych.
Beneficjenci zostają poinformowani o wynikach oceny.
LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.