Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 24 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
4. Wykorzystanie funduszy sołeckich za 2016 r. i plan na 2017 r.
5. Taryfy opłat za wodę i ścieki.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak