Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu  28 lutego 2016 roku (wtorek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIII  Sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2016 roku.
8. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Tuplice przyjętych w II półroczu 2016 roku.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
    11.1 w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Tuplice na rok 2017;
    11.2 w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym w Tuplicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tuplice;
    11.3 w sprawie: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice;
    11.4 w sprawie: rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice.
    11.5 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
    11.6 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nazw ulic Świerczewskiego i 9 Maja w Tuplicach.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

 Sylwester Mazurkiewicz