Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie Uchwały Nr XXIII/146/17  Rady Gminy Tuplice  z dnia 28 lutego 2017 roku ,w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nazw ulic Świerczewskiego i 9 Maja, w związku z  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego  ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z roku 2016 poz. 744)

Ogłasza konsultacje dotyczące zmiany nazw ulic położonych na terenie miejscowości Tuplice.

W dniu 2 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego  ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zgodnie z którą za propagowanie komunizmu uważa się nazwy ulic odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących totalitarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, upamiętniających komunizm lub inny ustrój totalitarny , w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji prawnych.
Mając na uwadze powyższe, w dniu 28 lutego br. wydałam Zarządzenia  Nr 12/17 dotyczące zmiany nazw ulic  położonych na terenie  miejscowości Tuplice.

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od mieszkańców  Tuplic propozycji nowych nazw dla obecnych ulic:
1. 9 Maja
2. Świerczewskiego
Konsultacje mają charakter gminny i mogą w nich uczestniczyć  wszystkie  pełnoletnie osoby zameldowane na terenie miejscowości Tuplice.
Czas trwania konsultacji: 1 – 15 marca 2017 r.
Forma konsultacji:  pisemna –  poprzez osobiste doręczenie, lub za pośrednictwem poczty – do sekretariatu Urzędu Gminy Tuplice wypełnionej ankiety z propozycją nowych nazw ulic. Ankieta do pobrania ze strony internetowej:  www.tuplice.pl, lub w formie papierowej z sekretariatu Urzędu Gminy Tuplice
elektroniczna – poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Tuplice :www.tuplice.pl
Propozycje nazw ulic powinny spełniać następujące kryteria:
1. Być neutralne światopoglądowo
2. Nie być trudne w codziennym użyciu
3. Nie mieć charakteru ośmieszającego, poniżającego
4. Nie upamiętniać osób żyjących
Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczącą

Wójt Gminy Tuplice
Katarzyna Kromp

ankieta —>>>