Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 26 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1300 w DUŻEJ Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 r. – realizacja zadań.
4. Wpływy za dostarczanie wody za 2016 r. i wydatki poniesione na utrzymanie SUW-u w Rytwinach i sieci wodociągowej (kalkulacja podwyżki wody).
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak