Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 26 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 1300 przy Urzędzie Gminy Tuplice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Wybory przewodniczącego komisji.
4. Wypracowanie opinii Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji
/-/   Robert Schmidt