Na podstawie § 14, pkt. 1, ust. 1 Statutu Sołectwa Tuplice, w związku z pilną potrzebą przedyskutowania i ustalenia w jaki sposób wydatkować fundusz sołecki na rok 2017, sołtys Tuplic zawiadamia mieszkańców wsi i sołectwa Tuplice położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu XIII Zebrania Wiejskiego w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:30 w dużej sali Gminnego  Ośrodka Kultury w Tuplicach
Harmonogram Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie zebrania.
Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego – w tym uchwalenia wykorzystania funduszu sołeckiego – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Tuplice uprawnionych mieszkańców jest 1150, a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej 230 osób. W przypadku braku quorum kolejne Zebranie wiejskie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 1900. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych uprawnionych mieszkańców Sołectwa Tuplice.
Zebranie Wiejskie jest zwoływane z powodu konieczności niezwłocznego uchwalenia planu wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2017.

Sołtys
Wiesław Niewczas