Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXV  Sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
9.1 w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2017;
9.2 w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;
9.3 w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuplice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;
9.4 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/152/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
9.5 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mazurkiewicz