Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 27 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 23 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Zaległości podatkowe za 2016 r. i podjęte czynności egzekucyjne wobec dłużników.
4. Wydatki poniesione na oświetlenie ulic, placów, dróg w 2016 r. – modernizacja oświetlenia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak